Klauzula informacyjna RODO

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH naszych Członków jest:

Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”

 1. Maksymiliana Golisza 10
  71-682 Szczecin

e-mail: biuro.stowarzyszenie@zwik.szczecin.pl

w dalszej treści zwane także „Administratorem”.

Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

Administrator informuje, że:

 • Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem przez Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” działalności statutowej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 • Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazywać:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach,
 • naszym podwykonawcom,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytorskie, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi.

Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

 • organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
 • sądy,
 • komornicy;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • banki oraz operatorzy płatności,
 • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu złożenia pisemnej informacji o „zapomnieniu” zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”.
 • Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących Pani/Pana/Państwa osoby i  ich sprostowania.
 • Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do cofnięcia zgody i usunięcie danych może nastąpić po zakończeniu łączących Panią/Pana/Państwo umów z administratorem i rozliczeniu wszelkich należności pieniężnych wobec administratora.
 • Dane osobowe dotyczące Pani/Pana/Państwa nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji wiążących nas umów.
 • Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana/Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez Stowarzyszenie działalności statutowej.