Priorytetowa ankieta – szacowanie taryfowych skutków wejścia w życie opłat stałych za usługi wodne

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach rozpocznie się w Sejmie proces uchwalania nowego Prawa wodnego. Procesowi temu towarzyszy wiele komentarzy i informacji medialnych z wypowiedziami zarówno przedstawicieli Rządu RP, jak i środowiska wodociągowego, w tym Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Ostatnio szczególne miejsce w mediach zajmują informacje o skutkach wdrożenia nowych opłat stałych na taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Zdaniem przedstawicieli Rządu będą one znikome i nie wpłyną na zmianę wysokości taryf w przedsiębiorstwach wod-kan. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła na podstawie posiadanych danych oszacowanie skutków wprowadzenia opłaty stałej, widząc istotne podwyższenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan. Oszacowania te nie uwzględniają specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które są zawarte w aktualnych pozwoleniach wodnoprawnych, a które wpływają na wyliczenie wysokości opłaty stałej za wodę i ścieki według nowych przepisów. Prosimy zatem o pomoc w jak najdokładniejszym oszacowaniu taryfowych skutków wejścia w życie opłat stałych za usługi wodne w nowym Prawie wodnym, z określeniem wpływu tych opłat na koszty przedsiębiorstwa.

Ze względu na rozpoczynającą się w tym tygodniu procedurę uchwalania Prawa wodnego prosimy potraktować niniejszą prośbę jako priorytetową. Liczymy na powszechny wśród Członków Izby udział w powyższej akcji ankietowej – im większa ilość przekazanych przez przedsiębiorstwa informacji, tym bardziej wiarygodna staje się próba statystyczna dokonana na przesłanych danych. Oczywiście zebrane dane będą wykorzystywane w sposób uniemożliwiający identyfikację źródła danych – przedsiębiorstwa wod-kan, celem analizy skutków wprowadzenia opłaty stałej w całej branży.

Obliczone wielkości opłat i ich zmiany na skutek wejścia w życie opłat stałych za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków należy wpisać do załączonej tabelki i przesłać mailem na adres: m.wojnowska@igwp.org.pl. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze przesłanie uzupełnionych tabel. Prosimy o przesłanie ich najpóźniej do dnia 26.05.2017 r.

Pobierz ankietę